Utveckling av arbetsvälbefinnandet

  • Hur hitta de viktigaste utvecklingsområdena?
  • Hur komma från prat till konkreta resultat?
  • Hur få alla att förbinda sig till det överenskomna?
  • Hur upprätthålla utvecklingen?

Metal Age® – metoden för utvecklande av arbetsvälbefinnandet hjälper arbetsgemenskaper att finna svar på dessa frågor.

Läs mer om Metal Age® metoden.

Hur sker utvecklandet av arbetsvälbefinnandet inom er organisation?

Problem

Det är inte ovanligt att en organisation, som uppriktigt strävar efter att förbättra arbetsvälbefinnandet, först utför en mycket detaljerad och lång enkät och därefter planerar en mängd åtgärder. Tyvärr är resultatet dock rätt ofta att organisationen drunknar i mängden åtgärdsförslag och mycket lite eller ibland t.o.m. inget alls blir åtgärdat.

Lösning

Vi vet att man inte kan förändra allting över en natt. Med hjälp av Metal Age® metoden hittar arbetsgemenskaperna de utvecklingsområden som är mest väsentliga för det egna arbetsvälbefinnandet. Samtidigt lär man sig förstå vikten av prioritering och upprätthållande av utvecklingsprocessen.


Problem

I många större organisationer görs ofta program för utvecklandet av arbetsvälbefinnandet för hela personalen. Företagshälsovården har i sin verksamhet igen ofta ett individcentrerat fokus. I praktiken arbetar vi trots allt ofta inom team.

Lösning

Vi förstår att varje arbetsteam och varje arbetsmiljö är unika. Därför är även varje arbetsteams utvecklingsområden och åtgärder unika. Genom att fokusera på teamnivå och utveckla arbetsteamen och arbetsgemenskaperna skapas bättre arbetsvälbefinnande samtidigt som hela organisationens lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft förbättras.